رذالت طبع
کسی که خود را گم کند
شخصی برای تهنیت گفتن بدیدن یکی از دوستان قدیمی خود که به مقام مهمّی رسیده بود رفت ولی دوست تازه به منصب رسیده اعتنایی به وی نکرد و حتی از ا ظهار آشنایی نیز اباء نمود و پرسید کیستی و چه کار داری؟ آن شخص که ابداً چنین انتظاری نداشت بسیار ناراحت شد و گفت من از دوسـتان قدیمی تو هستم شنیدم که اخیراً تو کـور شده ای و اشـخاص را نمی شناسی این بود که به عیادتت آمدم نه برای کاری و با نفرت و انزجار از نزد او خارج شد.

پنجشنبه 8 خرداد 1393
22:45:23
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 294245

. کلیه حقوق سایت محفوظ است