برای دفاع
مکالمه قاضی با متهم

قاضی در دادگاه خطاب به شوهر زن گفت:علت چیست که خانم از شما شکایت دارد؟ شوهر گفت: نمی دانم قربان از او بپرسید تقصیرم چیست؟

 قاضی گفت:او می گویدشما در منزل گاهی روی خانم دست بلند می کنید


واین کار بسیار زشتی است.شوهر گفت قربان این درست است که من دست بلند می کنم ولی نه برای زدن،فقط برای دفاع از خودم می باشد؛چون اگر دستم رامحافظ خودم قرار ندهم همیشه گوشه و کنار سرم ورم کرده است

دوشنبه 27 شهريور 1391
08:15:47
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 294246

. کلیه حقوق سایت محفوظ است